Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van KAV Holland, gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594579, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Zijn er vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel die dan gerust per e-mail aan: privacy@kavholland.nl

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Aanmelding als lid en het invoeren in de ledenadministratie *Voornaam
*Achternaam
*Adres
*Geboortedatum
*Telefoonnummer
*E-mail adres
*Geslacht
Uitvoering van het lidmaatschap. Gedurende de duur van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. NVT
Financiële administratie *Voornaam
*Achternaam
*Adres
*Telefoonnummer
*E-mail adres
*Bankgegevens
*Betaalgegevens
Uitvoering van het lidmaatschap. Gedurende de duur van het lidmaatschap en 7 jaar daarna. *Ledenadministratie
*Penningmeester
*Accountant
*Belastingdienst
Plaatsing website en andere uitingen tbv de vereniging Foto’s Expliciete voorafgaande toestemming van betrokkene Gedurende de looptijd van het lidmaatschap Websitebeheerder
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief *Voornaam
*Achternaam
*E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. E-marketingtools
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. NVT Toestemming leden vereist Zolang als men aangemeld is. *Sponsoren
*Andere verenigingen
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren *Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
*IP-gegevens
Toestemming leden vereist Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. *Websitebeheerder
*Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. *Voornaam
*Achternaam
*Adres
*Telefoonnummer
*E-mail adres
Toestemming leden vereist Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Cookies
Op dit moment gebruiken wij geen Cookies: mocht dat in de toekomst wel gaan gebeuren dan wordt eerst jullie toestemming gevraagd!

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder toestemming verstrekt de Vereniging persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je moet je bij een dergelijk verzoek identificeren. Indien je wil dat je gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien een minderjarige lid wenst te worden dan zal expliciete toestemming van ouder of voogd gevraagd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging adviseert je dan ook de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen jullie per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Hans Bakkenes
E-mail:  privacy@kavholland.nl
Telefoonnummer:   06 51635341

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij  ook graag verder als er een klacht is over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reacties zijn gesloten.